Vítá vás    
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, NEJDECKÁ 254
Pracujeme společně. skola1Třeťáci skola2 Výjezd na farmu.
Mikulas Nástěnka Přípravná třída Den plný her SHM

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov vzdělává děti a žáky v předškolním a školním vzdělávání. Její součástí jsou:


AKTUALITY

Školní rok 2017/2018
Pátek 26. srpna 2017
Nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017. Slavnostní zahájení bude probíhat  v jednotlivých třídách od 8:00 hod.  

SEZNAM POMŮCEK PRO DĚTI PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY NA ŠK.ROK 2017/18

Vážení rodiče,

budoucí žáčci přípravné třídy se už jistě těší do školy a my se zase těšíme na ně. Poskytujeme vám několik základních informací, abyste se mohli na školní rok o prázdninách připravit. 

Seznam ke stažení

SEZNAM POMŮCEK KE STAŽENÍ PRO ŽÁKY ZŠ NA ŠK.ROK 2017/18

4. ročník        5.ročník        6.ročník        7. až 9. ročník


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

PASOVÁNÍ DĚTÍ Z PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY NA ŠKOLÁKY
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Chodov proběhla v pondělí 5. 6. akce "Pasování na školáky" pro děti z přípravné třídy. Paní knihovnice si pro děti připravily různé úkoly, ve kterých prokazovaly své dovednosti a připravenost ke vstupu do první třídy základní školy. 
Všem se akce velice líbila a děkujeme paní knihovnici za výborný nápad a skvělou přípravu a průběh.
Pasování na školáky.Příprava do školy.Pasování.
Další foto naleznete na školní stránce na facebooku.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
V případě zájmu lze přijmout i děti se speciálními vzdělávacími potřebami druhého až pátého ročníku  do speciálních tříd pro děti s poruchami učení (dyslektiky, dyskalkuliky, děti s poruchami řeči a ADHD) nebo do speciálních tříd pro děti s mentálním postižením.
Zájemcům bližší informace poskytneme na telefonním čísle: 731 151 826, 352 352 490.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Již třetím rokem škola přijímá děti do tříd se školním vzdělávacím programem běžné ZŠ. Třídy jsou zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, jsou vhodné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, například s vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování (ADHD, ADD), narušenou komunikační schopností (vývojová dysfázie), souběžným postižením více vadami nebo autismem. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy.

Specifika vzdělávání a výchovy:
- snížený počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup k dítěti
- výuka speciálně pedagogickými metodami, do učebního plánu je zařazena speciálně pedagogická péče v rozsahu 1 hodin týdně
- tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, které není ve větším kolektivu zvládnutelné
- zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky a vnímání
Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 352 352 490 - 491,  731 151 826
V případě zájmu je možné po předchozí domluvě navštívit výuku a prohlédnout si školní prostory.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Doklady potřebné pro přijetí: 
písemná žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení.
Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.

Druháci.Rehabilitační cvičení.Výuka v 1. třídě.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Přípravné třídy ZŠ při škole mají více než desetiletou tradici. Navštěvují je předškolní děti s odkladem školní docházky. Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky které potřebují vyrovnat svůj vývoj a intenzivně se připravit pro vstup do 1. třídy. Věnujeme se také dětem s poruchami pozornosti, vnímání a komunikace. Vzdělávání je zaměřené na systematickou přípravu dětí pro vstup do první třídy základní školy a na předcházení případným neúspěšným začátkům školní docházky. Probíhá individuálně v menším kolektivu dětí (10 - 15). Organizačně se výuka více podobá školnímu vyučování, probíhá v blocích od 8:00 do 11:30 hod. Škola nabízí i ranní a odpolední družinu.
Učitelky hravou formou rozvíjejí u dětí rozumové schopnosti, jako jsou jazykové a komunikační dovednosti, předmatematické představy a poznání. Zaměřují se také na rozvoj jemné i hrubé motoriky a grafomotoriky. Součástí výuky je  výtvarná, tělesná a pracovní výchova. Pro děti jsou pořádány různé aktivity jako výlety a exkurze, návštěvy knihovny a různé kulturní akce.
Děti jsou přijímány na základě přihlášky a doporučení pedagogicko psychologické poradny.   
Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 352 352 490 - 491,  731 151 826
V případě zájmu je možné po předchozí domluvě navštívit výuku a prohlédnout si školní prostory.
Rozumová výchova.Připravaná třída - matematické představy.

LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
Pedagogové školy poskytují žákům individuální logopedickou a speciálně pedagogickou péči. Při práci využívají nové metody a postupy, pracují s dotykovým monitorem, interaktivními tabulemi a tablety. 

Logopedická péče. Logopedická péče.Logopedická péče.
Dotykový monitor. iPad v akci.Dotykový monitor.

Zajímavé odkazy

MŠMT

Město Chodov

Mezi stromy

Mapy.cz

Wikipedie

Užitečné 
weby
               
  Odyssea
  Logo 2

Realizace a výstupy projektů

Grantový projekt
Škola nemusí být problém

Výstupy projektu

 
Hurá prázdniny!


školní mléko

recyklohraní

mleko

                                 
Zájmová činnost

Z činnosti školních kroužků

Školní družina

Fotogalerie


hosted by ACTIVE 24